immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
Beslagvrije voet vs. VTLB

Lees ook

Blog

Beslagvrije Voet versus Vrij Te Laten Bedrag

Inleiding

In de praktijk zorgen de begrippen “beslagvrije voet” en “vrij te laten bedrag” (VTLB) nogal eens voor verwarring. Beide hebben te maken met schuldenproblematiek, maar worden in verschillende situaties gehanteerd en op verschillende manieren berekend.

Beslagvrije voet

Bij het leggen van inkomens- of loonbeslag wordt de beslagvrije voet gehanteerd. De hoogte hiervan is zo’n negentig procent van de voor de beslagene, dus de persoon met schulden, geldende bijstandsnorm. De deurwaarder kan namens de schuldeiser slechts het deel van het inkomen van de beslagene in beslag nemen dat boven de beslagvrije voet uitkomt. De gedachte daarachter is dat de beslagene wel in zijn levensonderhoud moet kunnen blijven voorzien. De beslagvrije voet wordt gebaseerd op gegevens over inkomsten, woonkosten, zorgkosten en kosten die samenhangen met het grootbrengen van kinderen.

Welke beslagvrije voet geldt voor u? Bereken het via deze tool van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Vrij te laten bedrag

Voor mensen op wie de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), de schuldsanering, van toepassing is of die een minnelijk schuldhulpverleningstraject doorlopen via de gemeente, is het VTLB van belang. Net zoals de beslagvrije voet is het VTLB een minimumbedrag dat iemand met schulden overhoudt om van te leven. In het geval van het VTLB op bijstandsniveau. Het resterende bedrag betreft uw aflossingscapaciteit. Het VTLB wordt berekend door bij de beslagvrije voet het zogenaamde “nominale bedrag” op te tellen. Het nominale bedrag bestaat uit bijtellingen waarmee rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de schuldenaar. Heeft deze bijvoorbeeld een baan of moet er alimentatie worden betaald, dan wordt dit verdisconteerd in het nominale bedrag en indirect dus in het VTLB. Het VTLB kan hierdoor hoger uitvallen dan de beslagvrije voet.

Welk VTLB geldt voor u? Bereken het via deze tool van het Bureau WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand.

Tips

Ook als u zelf uw schulden wilt aanpakken, kunt u uw VTLB hanteren om afspraken te maken met uw schuldeisers.

Veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw beslagvrije voet en VTLB. Dus: raakt u werkloos of gaat u juist meer verdienen? Of gaat u bijvoorbeeld samenwonen of scheiden? Maak hiervan dan melding bij de deurwaarder (in het geval van beslag) dan wel uw bewindvoerder (in het geval van schuldsanering) of schuldhulpverlener (in het geval van een minnelijk traject).

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-09-22T12:13:36+00:00