immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
immix-advocaten-zeist-cursusgeld

[fusion_sharing tagline=”Deel dit artikel” tagline_color=”” backgroundcolor=”#f9b200″ title=”” link=”” description=”” icons_boxed=”” icons_boxed_radius=”” color_type=”” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” pinterest_image=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

Lees ook

Blog

Annulering van een opleiding kort na de start: is het hele cursusgeld verschuldigd?

Kort na start van zijn MBO-opleiding ‘hotelmanagement’ krijgt een cursist gezondheidsproblemen, waardoor hij de opleiding moet afbreken. Het cursusgeld bedraagt € 12.600,– voor een (eerste) jaar en het grootste deel is al betaald. De vader van de jongen verzoekt de school om een financiële oplossing met een beroep op de ‘gewichtige reden’ voor de annulering. De school geeft niet thuis.

Procedure

De school start een procedure om het restant van de opleidingskosten te innen. De school doet een beroep op de algemene voorwaarden. Hierin is bepaald dat bij annulering na 31 augustus de student 100% van het cursusgeld is verschuldigd. Ook staat in de voorwaarden dat de student de overeenkomst altijd kan opzeggen. Maar ook dat tussentijdse beëindiging, ongeacht de reden, niet tot teruggave van het verschuldigde bedrag of tot het vervallen van de betaalplicht ervan leidt.

Onredelijk bezwarend

De student en zijn vader doen met succes een beroep op de vernietiging van het annuleringsbeding. Zij krijgen gelijk bij de kantonrechter, het hof en de Hoge Raad.

Het annuleringsbeding valt binnen de werkingssfeer van de Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het annuleringsbeding is onredelijk bezwarend en daarmee oneerlijk in de zin van de Richtlijn, zodat het hof het beding vernietigt en de school op het beding in de procedure geen beroep kan doen. De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het hof.

Overeenkomst

Is er dan helemaal niets verschuldigd? Zo is het ook niet. Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de opleiding een overeenkomst van opdracht is. Volgens de wet is dat een bijzondere overeenkomst waarvoor het Burgerlijk Wetboek een speciale afdeling heeft. Volgens de wet kan de opdrachtgever de overeenkomst altijd opzeggen. Voor de gevolgen van die opzegging moet naar het oordeel van het hof aansluiting worden gezocht bij artikel 7:411 BW, waarin is bepaald op welk loon de opdrachtnemer recht heeft in gevallen waarin de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken.

Annuleringsbeding

Van beide wettelijke bepalingen kan niet worden afgeweken ten nadele van een consument-opdrachtgever. Het annuleringsbeding bepaalt aan de ene kant dat de cursist altijd mag opzeggen. Aan de andere kant heeft de school op grond van het annuleringsbeding in geval van opzegging in alle gevallen, ongeacht de omstandigheden, recht op het volledige cursusgeld (loon). Daarmee is geen sprake van een reële mogelijkheid tot opzegging en is het annuleringsbeding strijdig met (de geest van) de wetsartikelen. Dat klemt temeer omdat het om een substantieel bedrag aan cursusgeld gaat en om een substantiële contractuele opleidingsduur. Gelet op de opleidingsduur bestaat een niet te verwaarlozen kans dat een cursist de opleiding, al dan niet buiten zijn schuld, voortijdig moet beëindigen. Dat de school het annuleringsbeleid heeft afgestemd met diverse instanties, zoals de Consumentenbond en de Autoriteit Consument & Markt, maakt daarvoor niets uit.

Cursusgeld verschuldigd? Redelijk loon

Bij de vaststelling van het loon waarop de school recht heeft, wordt aansluiting gezocht bij het wetsartikel dat gaat over ‘redelijk loon’. Het loon wordt vastgesteld op 25 % van het totale bedrag, op € 3.150,–.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Maliesingel 17
3581 BD Utrecht
.
Telefoon + 31 (0) 6-41767656
E-mail team@immix.nl
2019-09-03T21:21:29+02:00