immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

voetbal immix advocaten Zeist

Laurien Martens

Specialisme:
Insolventierecht

Lees ook:

Blog

10 tips voor het royeren van leden uit jouw vereniging

Als bestuurder van een vereniging moet je soms lastige beslissingen nemen. Het kan voorkomen dat je een lidmaatschap wenst te royeren. Zo lees je regelmatig in de krant dat leden van (sport)verenigingen zich hebben misdragen door bijvoorbeeld een scheidsrechter, tegenstander(s), trainer(s) of medespeler(s) uit te schelden of zelfs geweld te gebruiken. Als bestuurder van een vereniging wil je tegen dergelijke gedragingen kunnen optreden en de mogelijkheid hebben om een lidmaatschap te beëindigen

10 tips voor bestuurders van een vereniging om leden uit jouw vereniging te zetten

 1. Bedenk allereest of je een lidmaatschap wilt opzeggen of dat je kiest voor ontzetting;

Als bestuur kan je een lidmaatschap opzeggen of een lid uit het lidmaatschap ontzetten (artikel 2:35 BW). Opzeggen is een minder vergaande maatregel dan ontzetten. Ontzetten heeft een onterende karakter. Het is een tuchtrechtelijke maatregel. Opzeggen is een beleidsmaatregel. Bedenk dus van tevoren wat in deze situatie het beste past: royement/ontzetting of opzeggen.

 1. Bedenk van tevoren wat nodig is voor het nemen van het besluit;

Zo dien je in de statuten na te gaan welke formele procedure je dient te volgen voor ontzetten en/of opzeggen. Voorkom op die manier dat jouw besluit niet rechtsgeldig is. Voldoe aan de vereisten van opzeggen dan wel ontzetting!

Vereisten opzeggen:

 • Het bestuur neemt zorgvuldig dit besluit;
 • Gronden opzeggen:
 • Als een lid niet meer aan de vereisten van de statuten die voor het lidmaatschap zijn gesteld voldoet;
 • In de gevallen zoals die zijn opgenomen in de statuten;
 • Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Voorbeelden zijn daarbij een onwerkbare situatie, het dreigement van anderen leden die aangeven de vereniging te zullen verlaten als het betreffende lid nog blijft of een ander conflict.
 • Het betreffende lid dien je schriftelijk in kennis te stellen;
 • Voor nadere formele vereisten: zie de statuten van jouw vereniging.

 Vereisten ontzetting (royement):

 • Het bestuur neemt dit besluit;
 • Dit besluit dient zorgvuldig te worden genomen;
 • Royement kan alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 • Het bestuur dient het betreffende lid van het besluit in kennis te stellen, met opgave van reden en hem/haar wijzen op zijn/haar beroepsmogelijkheid;
 • Het lid staat beroep op de algemene vergadering open (of een wijze zoals is opgenomen in de statuten);
 • Voor nadere formele vereisten: zie statuten van jouw vereniging.
 1. Lees de statuten van de vereniging goed door en pas deze toe;

In de statuten van jouw vereniging staat over het algemeen de formele procedure genoemd die gevolgd dient te worden.

 1. Houd rekening met de belangen van het lid bij het nemen van jouw besluit;

Je dient rekening te houden met de belangen van het desbetreffende lid. Met name wanneer je besluit om een lid uit zijn of haar lidmaatschap te ontzetten, dien je in redelijkheid tot dit besluit te kunnen komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat een rechter jouw besluit vernietigd wanneer het betreffende lid zich hierover gaat beklagen.

 1. Motiveer je besluit;

Als bestuur dien je een royementsbesluit goed te motiveren en dien je het voorgenomen besluit voor te leggen aan het lid, zodat hij/zij daarop een reactie kan geven. Dit kan je ook toepassen wanneer je kiest voor opzeggen van een lidmaatschap.

 1. Zorg dat je als bestuur je besluit baseert op de juiste feiten: pas hoor en wederhoor toe;

Dit is vereist bij het royeren van een lid. Het lid moet de mogelijkheid krijgen om de feiten te kunnen betwisten en te reageren op eventueel bewijsmateriaal. Dit geldt ook voor feiten dan wel bewijsmateriaal die op een later moment boven water komen.

 1. Wijs het lid op de beroepstermijn bij ontzetting;

Wijs het lid dat hij/zij in beroep kan gaan en wat de termijn is (doorgaans één maand). De beroepstermijn loopt vanaf de maand van ontvangst.

 1. Heb je meer tijd nodig als bestuur om het besluit te kunnen nemen? Overweeg schorsing;

Je kan een lid tijdelijk schorsen als je meer tijd nodig hebt, voor bijvoorbeeld hoor en wederhoor of om een jurist te raadplegen. Op het moment dat je het besluit van royement hebt genomen, dan is het lid geschorst. Dit geldt ook gedurende het eventuele beroep van het lid.

 1. Houd er rekening mee tijdens het nemen van het besluit dat een lid naar de rechter kan;

Bij opzeggen kan het lid het opzeggingsbesluit laten toetsen door de rechter. Bij ontzetten kan het lid in beroep gaan tegen het besluit van het bestuur. De rechter toetst dan of het bestuur in redelijkheid tot het besluit tot ontzetting kan komen.

 1. Aangetekend versturen.

Omdat de beroepstermijn pas loopt vanaf ontvangst van de brief, is het verstandig om de brief aangetekend aan het betreffende lid te versturen.

 

Een voorbeeld van hoe het niet moet

Een lid kan zich gaan beklagen bij de rechter wanneer hij/zij uit het lidmaatschap wordt ontzet. Zo ook in de zaak van twee leden van een judovereniging. Het hof vernietigde het besluit tot ontzetting van deze twee leden. De leden hadden zich volgens het bestuur onheus bejegend tegen een trainer. De leden zijn toen naar de rechter gestapt om dit ongedaan te maken. Volgens hen waren zij gerespecteerde leden van de vereniging. Met de onberispelijke staat van dienst van de leden gedurende vele tientallen jaren, één van de leden is zelfs erelid van de vereniging, is geen rekening gehouden door het bestuur bij het nemen van haar besluit, zodat zij volgens het hof niet in redelijkheid tot haar besluit tot ontzetting had kunnen komen. Het hof vernietigt dan ook het besluit van de vereniging om de twee leden uit hun lidmaatschap te ontzetten.

Conclusie

Als je als bestuur een lid wilt ontzetten uit het lidmaatschap of het lidmaatschap wil opzeggen, dan dien je conform de statuten van de vereniging een besluit hierover te nemen. Een besluit dien je zorgvuldig te nemen, het is immers een zware sanctie. Daarnaast dien je rekening te houden met de belangen van het lid en kan je alleen een lid uit het lidmaatschap ontzetten als je in redelijkheid tot dat besluit had kunnen komen. Als bestuur doe je er goed aan om voordat je een dergelijk besluit neemt, een reactie van het betreffende lid te verzoeken en in overleg te gaan. Luister naar haar/zijn kant van het verhaal en kijk of er andere oplossingen zijn. Ook is het raadzaam een voorgenomen besluit voor te leggen aan een jurist.

Ben jij bestuurder van een vereniging en wil je een lid royeren? Als advocaat kan ik jou hierbij helpen door met je na te gaan of een dergelijk besluit stand kan houden indien dit wordt voorgelegd aan de rechter. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op via 030 693 45 55 / martens@immix.nl

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2018-09-18T16:57:03+02:00