Versie januari 2015

immix advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie, adviseren wij u om uw bezwaren voor te leggen aan de behandelend advocaat van uw zaak. U kunt zich echter ook te allen tijde wenden tot de klachtenfunctionaris binnen immix advocaten, jhr. mr. A.G.J. Wesselman van Helmond. Samen met u probeert hij dan zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Een klacht dient schriftelijk, dat wil zeggen per post (Broederplein 29, 3703 CC Zeist), per fax (030-6939577) of per e-mail (wesselman@immix.nl), te worden ingediend. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zal de klachtenfunctionaris van immix advocaten de klacht bevestigen. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de toelichting van de klager stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, danwel een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de klacht. In het geval de klachtenfunctionaris zich genoodzaakt ziet om af te wijken van de termijn van vier weken, doet hij daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van klacht zal worden gegeven.
Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde (civiele) rechter.