Algemene Voorwaarden2019-12-02T22:25:48+01:00
immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten

                       Algemene Voorwaarden Immix Advocaten | Mediators

Versie april 2019

1.     Immix advocaten | mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten. Immix advocaten | mediators is gevestigd  te Utrecht aan de Malielaan 17. In deze algemene voorwaarden betekenen deze volgende begrippen het volgende:

Advocaat: één van de aan Immix advocaten | mediators verbonden advocaten, die hetzij in persoon, hetzij via zijn/haar praktijkvennootschap de rechtspraktijk uitoefent. De Advocaat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.     De Advocaat  gaat de opdrachtovereenkomst aan. Zij handelt tevens onder de naam immix advocaten | mediators, hierna: immix. Immix houdt zich aan alle beroeps- en gedragsregels voor advocaten en mediators.

3.     De Advocaat handelt uitsluitend in belang van opdrachtgever. De immix-mediator werkt onafhankelijk en onpartijdig bij de mediation. De inzet van beiden is gericht op voorkomen en oplossen van problemen. Dit kan alleen met specialistische juridische kennis, juiste waardering van alle betrokken belangen en goede vaardigheid met het omgaan van geschillen en conflicten. Vertrouwen is de basis van de samenwerking tussen de opdrachtgever en de immix-advocaat of immix-mediator. De kernwaarden van immix zijn: verbondenheid, onafhankelijkheid, brede blik en zorgvuldigheid.

4.     U bent de opdrachtgever. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door immix. Artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht.

5.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden. Immix werkt alleen met andere algemene voorwaarden wanneer dat schriftelijk is vastgelegd. De algemene voorwaarden gelden ook voor alle Advocaten verbonden aan immix, hun aandeelhouders en bestuurders. Ook gelden deze algemene voorwaarden voor alle overige personen die voor immix werkzaam zijn of waren, inclusief hun rechtsopvolgers.

6.     U betaalt voor onze werkzaamheden een honorarium, verschotten en omzetbelasting. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebrek aan een afspraak hierover een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Immix heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.

7.     Declaraties moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald. Wanneer het bedrag niet op tijd is ontvangen, bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat u een beroep op opschorting of verrekening kan doen. Immix is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Immix kan dan ook de opdracht onmiddellijk en eenzijdig opschorten of beëindigen. Dit leidt nooit tot schadeplichtigheid.

8.     Bij de uitvoering van de opdracht kunnen personen worden ingeschakeld die niet verbonden zijn aan immix. Immix is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze personen, behalve bij opzet of grove nalatigheid van deze personen en/of als de verzekering van deze personen een uitkering doet, maar niet voor meer dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. U vrijwaart immix en de ingeschakelde (hulp)personen voor schade van anderen. U geeft immix toestemming om namens u in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen.

9.     Het kan natuurlijk gebeuren dat een beroepsfout wordt gemaakt en u hierdoor schade lijdt. U heeft dan één jaar de gelegenheid om dit schriftelijk te melden, te rekenen vanaf het moment dat u bekend bent of redelijkerwijze kon zijn met de beroepsfout. Uw aanspraak op schadevergoeding vervalt, wanneer u langer dan één jaar wacht. Twee jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

10.   De Advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid voor alle werkzaamheden is beperkt tot de dekking waarvoor een verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer deze verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, dat voor de werkzaamheden in het kalenderjaar is ontvangen. De maximale aansprakelijkheid bedraagt in dat geval maximaal € 25.000. De voorwaarden van onze verzekering worden op verzoek toegezonden.

11.   De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht immix om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Immix mag u niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. U gaat hiermee akkoord. De wet- en regelgeving verplicht immix ook om de opdrachtgever en de eventueel uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

12.   Uw persoonsgegevens nemen wij op in een bestand. Dit bestand gebruikt immix voor de uitvoering van de werkzaamheden en marketingdoeleinden. Wanneer u dit niet wilt, zullen wij uw gegevens uit het bestand verwijderen.

13.   Het Nederlandse recht is van toepassing op onze rechtsverhouding.

14.   Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling van uw opdracht. In dat geval praten we hierover en proberen samen een oplossing te vinden. Alleen de rechter van de rechtbank Midden – Nederland is bevoegd om te oordelen over geschillen, tenzij immix kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever. Partijen kunnen ook afspreken om hun geschil met mediation op te lossen.

15.   Immix zal de stukken in het dossier zeven jaren bewaren. Deze bewaarperiode start op de dag volgend op die waarop de werkzaamheden zijn beëindigd. Na deze periode mag immix deze stukken vernietigen.

Meer weten? Bel ons: 06-41767656

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Maliesingel 17
3581 BD Utrecht
.
Telefoon + 31 (0) 6-41767656
E-mail team@immix.nl