immix-advocaten-mediators-Zeist

immix levert maatwerk binnen een
groot aantal rechtsgebieden.

Onze diensten
Wijzigingen-in-de-Arbowet-per-1-juli-a.s.

Itske de Boer

Specialisme:
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Lees ook

Blog

Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli a.s.

Inleiding

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt de basis voor een goed arbeidsomstandig-hedenbeleid. Deze heeft tot doel om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Omdat de arbeidsmarkt voortdurend verandert en duurzame inzetbaarheid van werknemers steeds belangrijker wordt, wijzigt de wet per 1 juli a.s.

Wijzigingen Arbowet

Ik zet de meest ingrijpende wijzigingen voor u op een rijtje.

Consultatierecht

Iedere werknemer krijgt het recht om preventief de arbodienst/zelfstandig bedrijfsarts (verder te noemen “de bedrijfsarts”) te consulteren over gezondheidskwesties en arbeidsomstandigheden. Zodoende kunnen werknemers de bedrijfsarts raadplegen nog voordat zij ziek worden. Werkgevers moeten hun werknemers van dit zogenaamde “consultatierecht” op de hoogte stellen.

Second opinion

Iedere werknemer krijgt het recht om een second opinion te vragen over een oordeel van de bedrijfsarts. Deze second opinion moet worden onderscheiden van het deskundigenoordeel door het UWV. Anders dan het deskundigenoordeel door het UWV wordt een second opinion gevraagd aan een andere bedrijfsarts. Verder is dit recht aan de werknemer voorbehouden en kunnen de kosten hiervan worden gedeclareerd bij de werkgever. Een werknemer kan straks kortom kiezen tussen een deskundigenoordeel door het UWV op eigen kosten of een second opinion door een bedrijfsarts op kosten van de werkgever.

Preventiemedewerker(s)

De werkgever moet zich bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden laten bijstaand door één of meer preventiemedewerkers. Indien aanwezig heeft de OR/personeelsvertegenwoordiging een instemmingsrecht met betrekking tot de keuze van preventiemedewerker(s). De preventiemedewerker(s) moet(en) worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van een onderneming/organisatie, adviseren over een goed arbeidsomstandighedenbeleid en dit beleid (mede) uitvoeren.

Basiscontract

Er is een grote diversiteit aan overeenkomsten tussen bedrijfsartsen en werkgevers. Om ontoereikende zorg te voorkomen, worden hieraan wettelijke  minimumeisen gesteld. Zo is de werkgever verplicht om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om de werkvloer te bezoeken, moet iedere bedrijfsarts een klachtenregeling hebben en heeft de bedrijfsarts het recht om overleg te voeren met de OR/personeelsvertegenwoordiging, indien aanwezig.

Het staat de werkgever vanzelfsprekend vrij om aanvullende afspraken te maken met de bedrijfsarts.

Overgangsregeling

Voor werkgevers en bedrijfsartsen met lopende overeenkomsten die nog niet voldoen aan de wettelijke minimumeisen, geldt dat zij vanaf 1 juli 2017 een jaar de tijd hebben om deze, net als hun dienstverlening, aan te passen aan de nieuwe Arbowet. Mochten lopende overeenkomsten voor 1 juli 2018 aflopen, dan moet bij voortzetting daarvan meteen aan de nieuwe wetgeving te worden voldaan. De sanctiebevoegdheid van de Inspectie SZW ten aanzien van de werkgever die géén (toereikende) overeenkomst met een bedrijfsarts heeft of deze niet naleeft, wordt aangescherpt.

Tips voor werkgevers

Arbodiensten en zelfstandig bedrijfsartsen zullen werkgevers naar verwachting de komende tijd nieuwe overeenkomsten toesturen. Als werkgever doet u er goed aan om dit in de gaten te houden en de overeenkomst kritisch door te nemen, omdat u geconfronteerd zult worden met sancties van de Inspectie SZW indien uw overeenkomst niet aan de wettelijke minimumeisen voldoet.

Als werkgever moet u uw personeel op de hoogte stellen van hun consultatierecht, bijvoorbeeld door dit op te nemen in uw personeelshandboek.

Als werkgever moet u één of meer preventiemedewerker(s) aanwijzen en betrekken bij de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) binnen uw onderneming/organisatie. Als u maximaal vijfentwintig werknemers in dienst heeft, mag u zelf als preventiemedewerker optreden. U kunt er ook voor kiezen om de portefeuillehouder personeelszaken of huisvesting hiervoor aan te wijzen. De preventiemedewerker is, naast de bedrijfsarts, aanspreekpunt als het gaat om arbeidsomstandigheden. Het is daarom van belang dat binnen de onderneming/organisatie bekend is wie de preventiemedewerker is.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij ons gratis inloopspreekuur
Data en tijden

Contact
immix advocaten | mediators

Adres Schellingerhuis, Broederplein 29
3703 CC Zeist
Telefoon 030 693 45 55
Fax 030 693 95 77
E-mail team@immix.nl
2017-09-22T12:16:06+00:00